ALINA SZAPOCZNIKOW. SCULPTURE UNDONE 1955-72 :: Joanna Mytkowska / Elena Filipovic

149,00 zł

IlośćCenaOszczędzasz
2 149,00 zł Aż do 44,70 zł

Alina Szapocznikow pozostawiła po sobie niezwykle poruszające, pionierskie dzieło, które teraz, czterdzieści lat po jej śmierci, wkracza do kanonu światowej sztuki XX wieku.

Alina Szapocznikow. Sculpture Undone. 1955–1972 to katalog przygotowany przez Museum of Modern Art w Nowym Jorku w związku z monograficzną wystawą artystki, której autorkami są Joanna Mytkowska i Elena Filipovic.

Wnikliwe teksty autorstwa: Joanny Mytkowskiej, Eleny Filipovic, Connie Butler, Allegry Pesenti oraz nowe kalendarium życia i twórczości Aliny Szapocznikow przygotowane przez Jolę Golę, bogato ilustrowane zdjęciami z archiwum artystki.

Alina Szapocznikow urodziła się w 1926 w zasymilowanej rodzinie żydowskiej w Kaliszu, wojnę przeżyła wraz z matką w łódzkim getcie, a potem w obozach koncentracyjnych. Po wojnie studiowała w Pradze i w Paryżu, w latach 50. wróciła do Polski, bardzo szybko zyskując opinię znakomitej rzeźbiarki. W 1963 roku emigrowała do Francji, gdzie 10 lat później zmarła, mając niespełna 47 lat. Jej dzieło – rzeźby i rysunki – do dziś zadziwia innowacyjnością i siłą oddziaływania, wyrażając zarówno jej osobiste losy, dążenia i obsesje, jak i bardziej uniwersalną kondycję zmagającej się z wyzwaniami współczesności artystki. „Ja produkuję tylko niezgrabne przedmioty”, napisała niedługo przed śmiercią w swoim artystycznym manifeście.

Od końca lat 50. Szapocznikow była w Polsce artystką uznaną i w zasadzie nieprzerwanie obecną – na wystawach, w muzealnych kolekcjach, ale także w świadomie kreowanej legendzie, w utrwalonym na licznych fotografiach wizerunku pięknej, samodzielnej, utalentowanej kobiety. Poza Polską Szapocznikow jest odkrywana dopiero dziś: jej prace są prezentowane na kolejnych wystawach (w 2012 wystawa w MoMA w Nowym Jorku, przygotowana we współpracy z Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie) i kupowane do kolekcji najważniejszych muzeów (paryskie Centrum Pompidou, londyńska Tate Modern). W sztuce Szapocznikow wydobywane są wątki fascynujące dla dzisiejszych odbiorców – trauma Holokaustu, cielesność i seksualność, eksperymenty formalne, odejście od klasycznej rzeźby do „niezgrabnych przedmiotów” – poliestrowych odlewów ciała, „fotorzeźb” z gumy do żucia czy prac konceptualnych, jak lodowisko w kraterze Wezuwiusza.

To wciąż rosnące zainteresowanie, nieporównywalne z odbiorem żadnego innego polskiego dwudziestowiecznego artysty, ujawniło też, jak skromna jest bibliografia prac jej poświęconych. Rok 2011 przyniósł dwie ważne anglojęzyczne publikacje: własnie katalog MoMA oraz wydany przez Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie zbiór tekstów z międzynarodowej konferencji Alina Szapocznikow. Awkward Objects (red. A. Jakubowska).

----------------------------------------------------------------------------------------------

Alina Szapocznikow has left behind remarkably moving work, a pioneer legacy which is now, forty years after her death, entering the canon of 20th century art.

Alina Szapocznikow. Sculpture Undone. 1955–1972 is a catalog edited by the Museum of Modern Art in New York to document a monographic exhibition dedicated to the artist, authored by Joanna Mytkowska and Elena Filipovic.

The insightful texts are authored by: Joanna Mytkowska, Elena Filipovic, Connie Butler and Allegra Pesenti. A new timeline of Szapocznikow’s life and work was prepared by Jola Gola and extensively illustrated with photographs from the artist’s archive.

Alina Szapocznikow was born in 1926 in Kalisz, into a family of assimilated Jews. She survived the war along with her mother in the Lodz ghetto, and later in concentration camps. After the war, she studied in Prague and Paris. In the 1950s, she returned to Poland and won great critical acclaim as a sculptor. In 1963, she emigrated to France, where she died ten years later, aged 47. The brilliance and power of her artwork – sculptures and drawings – still amaze with how they present the personal history of the artist, her pursuits and obsessions, as well as a more general frame of her mind – a struggle with the challenges of contemporary times. “I only make awkward objects” is what she wrote in her artistic manifesto, shortly before her death.

Up until the late 1950s, Szapocznikow had been an acknowledged and frequently presented artist in Poland. Her works were displayed in exhibitions and museum collections. She was also making her presence by consciously creating her own legend – her image on numerous photographs showed a beautiful, independent and talented woman. Outside of Poland, Szapocznikow is being discovered only now: her works are shown in exhibitions (2012 in MoMA, New York; organized in cooperation with the Museum of Modern Art in Warsaw) and purchased for art collections of the world’s top museums (Centre Pompidou in Paris, Tate Modern in London). The motifs in her art which fascinate audiences today are the trauma of Holocaust, sensuality and sexuality, experimenting with form, abandoning the classic sculpture in favor of “awkward objects” – polyester casts of the body, “photosculptures” made of chewing gum, or conceptual works such as a skating-rink in the crater of Mount Vesuvius.

This growing interest, which cannot be compared to that of any other Polish artist of the 20th century, exposed how little has been written on her work. In 2011, two major publications in English were produced: the MoMA catalogue and a collection of texts from an international conference published by the Museum of Modern Art in Warsaw, entitled Alina Szapocznikow. Awkward Objects (edited by A. Jakubowska).

AUTOR/ZY | AUTHOR/S Joanna Mytkowska / Elena Filipovic
REDAKCJA | EDITINGLisa Gabrielle Mark
WYDAWCA | PUBLISHERThe Museum of Modern Art, New York
MIEJSCE I ROK WYDANIA | PLACE & YEAR OF EDITIONWarszawa | 2012
OPRAWA I LICZBA STRON | COVER & NUMBER OF PAGESMiękka | 216
WERSJA JĘZYKOWA | LANGUAGE VERSIONENG
ISBN / ISSN978-0870708244