HERITO NR 26 :: Węgry / Hungary

Uwaga: Ostatnia sztuka!

19,00 zł

Dunaj to brama do Węgier, jak mawiał Stanisław Vincenz. Dunaj jest głęboki jak morze, pisał Horacy. Ta rzeka spaja Węgry, jest ich stosem pacierzowym i krwiobiegiem. Opuszczając kraj, staje się granicą. A każda granica tak naprawdę jest płynna, dzieli i łączy. Jest kresem i punktem spotkania. 
Węgry podobne są do Dunaju. Na początku XX wie­­­ku Endre Ady nazwał je krajem promem nieustannie dryfującym między brzegami Zachodu i Wschodu. Niepewność, na którym z nich osiąść, zdawała mu się cechą węgierskiej duszy. Zamiast chybotliwej łodzi László Németh chciał widzieć Węgry jako kraj most, przerzucony w poprzek rzeki, łączący brzegi i pozwalający ludziom swobodnie ją przekraczać. Usilnie tłumaczył rodakom, że mimo poczucia wyobcowania w Europie i marzeń o powrocie do azjatyckiej kolebki mogą czerpać siłę ze swojego sąsiedztwa, bo wszystkich nas, Środkowoeuropejczyków, łączy „wspólnota losu niczym pokarm czerpany z tej samej piersi”. 
Dlatego w tym numerze przyglądamy się naszym „mlecznym braciom”. Podróżujemy z biegiem Dunaju, zaglądamy do metropolii – Budapesztu – i na węgierską prowincję. Nade wszystko zaś pytamy, kim są Węgrzy i jak siebie widzą w Europie Środkowej.

HERITO to poświęcony dziedzictwu i kulturze Europy Środkowej, polsko-angielski kwartalnik stworzony przez Międzynarodowe Centrum Kultury. Mamy nadzieję, że stanie się jedynym w swoim rodzaju forum dyskusji o tożsamości, kulturze, współczesności i przyszłości. To pismo koncentrujące się wokół zagadnień miejsca i związanej z nim refleksji, przestrzeni i jej znaczeń, geografii wyobraźni i pamięci. Pretekstem do rozważań jest dziedzictwo Europy Środkowej, której doświadczenie i kulturowe dylematy są tyleż specyficzne, ile trafiające w sedno współczesnej debaty.

--------------------------------------------

Stanisław Vincenz used to say that the Danube river was a gate to Hungary. Horace wrote that it was as deep as the sea. The Danube unites Hungary, it is the country’s spine and bloodstream. When it flows beyond Hungary, it becomes its border. And in fact, every border is fluid, it both divides and unites, it is an end and a meeting point. 
The Danube and Hungary are similar. At the beginning of the 20th century Endre Ady called Hungary the ferry country, ceaselessly drifting between the shores of the East and the West. This uncertainty as to which shore to land upon seemed to Ady characteristic of the Hungarian soul. László Németh wanted to see Hungary as a bridge country, not a rickety boat, thrown up across a river, connecting the shores and allowing people to freely cross it. He insistently explained to his country-men that despite their feelings of alienation in Europe and dreams of returning to their Asiatic origins, they could draw strength from their neighbours, because all of us – Central Europeans – are connected through “the bond of fate, as milk drawn from the same breast”. 
That is why in this issue we examine our “milk siblings”. We travel along the Danube’s current, we stop at the Hungarian metropolis – Budapest – and we visit the country’s provinces. Above all, we ask the questions: who are the Hungarians and how do they position themselves in Central Europe?

HERITO is a bilingual English-Polish quarterly on Central European heritage and culture published by the International Cultural Centre. It is our hope that it will come to be a unique forum for discussions on heritage, culture, our times, and the future. As a periodical it will focus on issues of locus and related reflections, on space and its various meanings, and on the geography of the imagination and of memory. The pretext for the topics it undertakes to examine is  Central European heritage, which has a heritage of experience and cultural dilemmas that are at once unique and highly relevant to contemporary debate.

REDAKCJA | EDITINGProf. dr hab. Jacek Purchla
PROJEKT GRAFICZNY | GRAPHIC DESIGNKuba Sowiński / Wojciech Kubiena / Biuro Szeryfy
WYDAWCA | PUBLISHERMiędzynarodowe Centrum Kultury
MIEJSCE I ROK WYDANIA | PLACE & YEAR OF EDITIONKraków | 2017
OPRAWA I LICZBA STRON | COVER & NUMBER OF PAGESMiękka | 244
WERSJA JĘZYKOWA | LANGUAGE VERSIONPOL / ENG
ISBN / ISSN2082310X