HERITO NR 25 :: Śląski / Silesias

Ten produkt nie jest już w magazynie

19,00 zł

Śląsk to wielość. Mimo nazwy, trudno zrównać we wspólnym mianowniku Dolny i Górny Śląsk albo Śląski Cieszyński i Opolski. O wielowymiarowości regionu nie zdecydowały wyłącznie trzy kształtujące go kultury: polska, niemiecka i czeska. Ważny wkład wniosły tam dwie wielkie tradycje chrześcijańskie: katolicka i protestancka – pozostające nadal w żywym dialogu. Również tragedie XX wieku odcisnęły na nim swoje piętno, czyniąc dla wielu Śląsk ziemią wygnania, dopiero z upływem lat stopniowo oswajaną. Niejednorodność Śląska jest faktem także dlatego, że region pozostaje podzielony między dwa kraje: Polskę i Republikę Czeską. Choć cieszyńskie mosty na Olzie już nie odgradzają, są otwarte. 
Bo Śląsk to przede wszystkim otwartość. Dzięki niej wpisał się w dzieje cywilizacji europejskiej. W XVII wieku nazywany „szmaragdem Europy”, w XIX stał się jednym z ognisk przemysłowej rewolucji. Wtedy zakiełkował tam gen nowoczesności, owocujący do dziś – we Wrocławiu, który z miasta niechcianego przeistoczył się w Europejską Stolicę Kultury 2016, czy w Katowicach, które z miasta poprzemysłowej zapaści stały się Miastem Muzyki UNESCO, dołączając do grona kreatywnych miast Europy. 
O metamorfozach i rozmaitych obliczach Śląska opowiadamy w tym numerze. A także o inności Śląska, która czyni go wciąż mało znanym, ale właśnie w niej tkwi największa wartość.

HERITO to poświęcony dziedzictwu i kulturze Europy Środkowej, polsko-angielski kwartalnik stworzony przez Międzynarodowe Centrum Kultury. Mamy nadzieję, że stanie się jedynym w swoim rodzaju forum dyskusji o tożsamości, kulturze, współczesności i przyszłości. To pismo koncentrujące się wokół zagadnień miejsca i związanej z nim refleksji, przestrzeni i jej znaczeń, geografii wyobraźni i pamięci. Pretekstem do rozważań jest dziedzictwo Europy Środkowej, której doświadczenie i kulturowe dylematy są tyleż specyficzne, ile trafiające w sedno współczesnej debaty.

-----------------------------------------------------

Silesia has a multiplicity of faces. Besides the name, it is difficult to find a common denominator between Lower and Upper Silesia or Cieszyn and Opole Silesia. The multidimensionality of the region has not been determined only by its three formative cultures: Polish, German and Czech. Other important contributors have been two great Christian traditions, Catholic and Protestant, to this day engaged in an intense dialogue with each other. Also the tragedies of the 20th century made their mark on the region, turning Silesia into a land of exile for many, its domestication taking a long time. Heterogeneity of Silesia also results from the fact that the region remains divided between two countries: Poland and the Czech Republic; but the Olza no longer divides the region in two, as the bridges across the river in Cieszyn are now open. 
Because Silesia is mainly openness. Silesia owes its strong presence in the history of the European civilisation to this feature. Called the “emerald of Europe” in the 17th century, in the 19th‑century it became one of the main centres of the industrial revolution. The gene of modernity sprouted in this period and is growing fruit now – in Wrocław, which turned from an unwanted city into the European Capital of Culture 2016, or in Katowice, from a place of post‑industrial collapse becoming a UNESCO City of Music, joining the ranks of creative cities in Europe. 
In this issue of Herito we speak about these metamorphoses and various facets of Silesia. And also about its otherness, owing to which Silesia is still not very well known, but this is where its greatest value lies.

HERITO is a bilingual English-Polish quarterly on Central European heritage and culture published by the International Cultural Centre. It is our hope that it will come to be a unique forum for discussions on heritage, culture, our times, and the future. As a periodical it will focus on issues of locus and related reflections, on space and its various meanings, and on the geography of the imagination and of memory. The pretext for the topics it undertakes to examine is  Central European heritage, which has a heritage of experience and cultural dilemmas that are at once unique and highly relevant to contemporary debate.

REDAKCJA | EDITINGProf. dr hab. Jacek Purchla
PROJEKT GRAFICZNY | GRAPHIC DESIGNKuba Sowiński / Wojciech Kubiena / Biuro Szeryfy
WYDAWCA | PUBLISHERMiędzynarodowe Centrum Kultury
MIEJSCE I ROK WYDANIA | PLACE & YEAR OF EDITIONKraków | 2017
OPRAWA I LICZBA STRON | COVER & NUMBER OF PAGESMiękka | 244
WERSJA JĘZYKOWA | LANGUAGE VERSIONPOL / ENG
ISBN / ISSN2082310X