KIEDY RANO OTWIERAM OCZY, WIDZĘ FILM. EKSPERYMENT W SZTUCE JUGOSŁAWII W LATACH 60. I 70. :: Red. Ana Janevski

  39,00 zł

  IlośćCenaOszczędzasz
  2 39,00 zł Aż do 11,70 zł

  Zapraszamy w podróż do kraju, którego już nie ma, a który wytworzył najważniejszy w naszej części Europy mit sztuki radykalnej.

  Kiedy rano otwieram oczy, widzę film. Eksperyment w sztuce Jugosławii w latach 60. i 70. to książka zainspirowana pierwszą wystawą zorganizowaną przez Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie.Kuratorka wystawy i redaktorka książki, Ana Janevski, lokuje narodziny nowych tendencji w sztuce przełomu lat 60. i 70. poza jej granicami – w amatorskich klubach filmowych, w których eksperymenty przeprowadzali nieobciążeni artystycznością przedstawiciele różnych dziedzin wiedzy i kultury. Książka pokazuje związki kina amatorskiego – rozkwitającego w byłej Socjalistycznej Federacyjnej Republice Jugosławii dzięki publicznemu mecenatowi – ze sztukami wizualnymi i wzajemne oddziaływanie filmowców i artystów innych dziedzin.

  To właśnie artyści i filmowcy jugosłowiańscy jako pierwsi artyści neoawangardowi w bloku wschodnim próbowali badać własne uwikłania w rzeczywistość, jako pierwsi zaproponowali projekt jej alternatywnej modernizacji, różnej od tej, którą proponowały socjalistyczne władze. Specyficzne usytuowanie na styku sztuki modernistycznej i strategii postkonceptualnych oraz postminimalistycznych, na styku dwóch światów: zachodniego kapitalizmu i wschodniego komunizmu generowało oryginalne, niepowtarzalne fenomeny artystyczne, niemogące się pojawić nigdzie poza Jugosławią i tamtym czasem: twórczość Gorana Trbuljaka, Tomislava Gotovaca, Sanji Iveković, Dalibora Martinisa czy Mariny Abramović.

  Autorką tekstu o eksperymentalnej sztuce i filmie jugosłowiańskim jest Ana Janevski, kuratorka MSN, od poł. 2011 kuratorka MoMA w Nowym Jorku. Autorzy pozostałych tekstów to belgradzki krytyk sztuki i kurator Stevan Vuković oraz znawca awangardy filmowej i sztuki lat 70., kurator MSN Łukasz Ronduda.
  Poza tym w książce:

  • dział ARCHIWUM z tekstami po raz pierwszy tłumaczonymi na polski (często nie przekładanymi wcześniej na żadne języki): manifestami, pisanymi na gorąco komentarzami, a nawet wierszami. Wśród autorów m.in. twórcy filmów i antyfilmów Želimir Žilnik i Mihovil Pansini oraz amerykański badacz filmu awangardowego P.Adams Sitney.
  • rozmowa z Tomislavem Gotovacem, chorwackim reżyserem, konceptualistą i performerem – o tym, że wszystko jest filmem.
  • obszerny wybór prac pokazywanych na wystawie: od performansów grupy Gorgona do Sanji Iveković, od prac konceptualnych do kadrów z filmów amatorskich.

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  It’s a journey to a country which has ceased to exist, but which gave rise to the most important art myth in our part of Europe—the myth of radical art.

  As Soon as I Open My Eyes I See a Film. Experiment in the Art of Yugoslavia in the 1960s and 70s is inspired by the first exhibition organized by the Museum of Modern Art in Warsaw. The exhibition's curator and editor of this book, Ana Janevski, locates the beginning of new anti-artistic tendencies in art of the 1960’s and 1970’s outside its field—in amateur film clubs, where people from all walks of life could experiment unhampered by demands of artistry. The book depicts the relations of amateur film - which could blossom in the former Socialist Federal Republic of Yugoslavia thanks to the support of the state - with visual arts, revealing the mutual influence of filmmakers and artists from others fields of art.

  It was the Yugoslav artists and film-makers who were the first in the art world of the Eastern Bloc to critically examine their entanglement in reality, and the first to put forward a project for its modernization, an alternative to that proposed by the socialist authorities. This specific locale, where modernist art overlapped with post-conceptual and post-minimalist strategies, and where the worlds of Western capitalism and Eastern communism met, generated unprecedented artistic phenomena, unique to the Yugoslavia of those years: the works of Goran Trbuljak, Tomislav Gotovac, Sanja Iveković, Dalibor Martinis, Marina Abramović, and others.

  The author of the essay on experimental art and film in Yugoslavia is Ana Janevski, curator of MoMA Warsaw, and since July 2011 curator of MoMA New York. Authors of other texts are: Belgrade-based art critic and curator Stevan Vuković (writes on political upheaval in 1968 in Belgrade) and the expert on film and art avant-garde of the 1970s, Łukasz Ronduda, curator of MoMA Warsaw (text on contacts between Yugoslav and Polish artists in the 1970s).
  Also in the book:

  • ARCHIVES section containing manifestos, ad-hoc commentaries, and even poems. The authors include creators of films and anti-films Želimir Žilnik and Mihovil Pansini, as well as the American researcher of avant-garde film, P. Adams Sitney.
  • conversation with Tomislav Gotovac, Croatian film director, conceptual artist and performer – about the fact that everything is film.
  • big selection of works shown at the exhibition: from performances of Gorgona group to Sanja Iveković, from conceptual works to film stills from amateur movies.  PROJEKT GRAFICZNY | GRAPHIC DESIGNLudovic Balland
  WYDAWCA | PUBLISHERMuzeum Sztuki Nowoczesnej
  SERIA WYDAWNICZA |PUBLISHING SERIESMuzeum w Budowie | Museum Under Construction
  MIEJSCE I ROK WYDANIA | PLACE & YEAR OF EDITIONWarszawa | 2009
  OPRAWA I LICZBA STRON | COVER & NUMBER OF PAGESMiękka | 258
  WERSJA JĘZYKOWA | LANGUAGE VERSIONPOL / ENG
  ISBN / ISSN978-83-924044-3-9